FaDB’s høringssvar vedrørende læreplanerne i Biologi A, B, C og Bioteknologi A

Høringssvar vedrørende læreplanerne i Biologi A, B, C og Bioteknologi A.

Overordnet set er Foreningen af Danske Biologer (FaDB) tilfredse med indholdet i de tre læreplaner i biologi og læreplanen bioteknologi, hvor der er en fornuftig faglige progression i fagene. Læreplanerne virker gennemtænkte og i tråd med fagets traditioner, som peger naturligt frem mod aktuelle og spændende forskningsfelter inden for bioscience. Vi tillader os dog at fremkomme med følgende ankepunkter og konkrete løsningsforslag:

Vedrørende eksamensform i Biologi A

Forliget udmøntede sig i at antallet af 24 timers eksamen skulle reduceres. Det betyder konkret at 24 timers eksamen er sløjfet i læreplanen for Biologi A. Vi ser det som problematisk, at man har valgt at fjerne 24 timers eksamen fra biologi A, da eksamensformen har vist sig vigtig for at sikre en evalueringsform med høje krav til selvstændighed og faglig fordybelse og indsigt. Foreningen af Danske Biologer (FaDB) er af den opfattelse, at netop 24 timers eksamen formår at evaluere den daglige undervisning og de faglige mål og kompetencer på en tilfredsstillende måde.

Eksamensformen blev initieret i forbindelse med den tidligere gymnasiereform i 2005, ud fra et ønske fra de videregående uddannelser, primært DTU, SDU og KU om, at elever med Biologi A skulle kunne læse, bearbejde og kritisk anvende de videnskabelige artiklers faglige indhold og data. Denne intention har været anerkendt siden 2005 af de faglige fora for Biologi A og Bioteknologi A, hvor repræsentanter fra universiteterne har siddet med som deltager fra aftagerinstitutioner.

Ny forskning, som fremkommer i videnskabelige tidsskrifter, er med til at styrke elevernes nysgerrighed og fordybelse, hvorved karriere- og innovationskompetencer højnes. Den daglige undervisning bør heraf indeholde disse elementer for at opnå de faglige mål. Endvidere tilsiger læreplanen som noget nyt, at eleverne skal arbejde med ”big data” og databaser på internettet – dette for at styrke elevernes digitale kompetencer og træne eleverne til selvstændigt at kunne anvende forskellige matematiske analyser og koble dem til komplicerede biologiske problemstillinger.

Ved at fjerne 24 timers eksamen mister vi grundlaget for at kunne evaluere disse centrale faglige mål og kompetencer. Det er FaDBs klare bekymring, at man ved at fjerne 24 timers eksamen vil medføre at, den enkelte lærer fremover vil nedprioritere disse områder i den daglige undervisning, som en naturlig konsekvens af, at de ikke længere kan evalueres ved eksamen.

Ved 24 – timers eksamen i biologi og bioteknologi kommer netop samspillet mellem viden og kundskaber i disse fag til udtryk og danner grundlag for evalueringen. Da der ved denne reform netop er fokus på både viden og kundskaber som forudsætninger for dannelse, vil det være særligt ærgerligt ikke at evaluere på dette dannelsesaspekt ved eksamen i disse to fag.

Konkret forslag til 24 timers eksamen:

Den mundtlige prøve både til Biologi A og Bioteknologi A

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven tager udgangspunkt i en problemstilling, som har sammenhæng med et eller flere af undervisningens temaer og inddrager eksperimentelt arbejde eller andet empiribaseret arbejde fra undervisningen, jf. pkt. 3.2. Opgaven indeholder en overskrift og en kort præciserende tekst, bilag i form af en artikel eller en case og supplerende materiale i form af figurer, forsøgsdata eller lignende. Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for faglig uddybning og perspektivering med inddragelse af faglige metoder, kernestof og supplerende stof. Bilagsmaterialet skal have et omfang, så hele materialet kan forventes inddraget under eksaminationen og hovedparten er ikke kendt fra undervisningen.

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen i al væsentlighed dække de faglige mål, kernestof og supplerende stof. Hver opgave må bruges højst to gange på samme hold. Bilag må genbruges i forskellige opgaver efter eksaminators valg. Opgaverne uden bilag skal være kendte af eksaminanderne senest 5 dage inden prøven.

Opgaven med bilagsmateriale udleveres ved prøvens start. Forberedelsestiden er ca. 24 timer, dog ikke mindre end 24 timer.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Eksaminationen indledes med eksaminandens fremlæggelse med udgangspunkt i bilagsmaterialet som varer otte til ti minutter[1]. Eksaminationen former sig herefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator, som inddrager øvrige relevante dele af kernestof og supplerende stof.

Vedrørende Biologi A:

I kernestoffet under punktet ’virus: opbygning og formering’ bør det i en vejledning til læreplanen præciseres, hvad dette emne indeholder. Ordet ’formering’ dækker i dette tilfælde rigtigt meget fagligt stof, hvis man inddrager alle kendte virustyper, deres økologi og deres forskellige arvemateriale – der bør derfor adresseres en afgrænsning af emnet/temaet i vejledning til læreplanen.

Vedrørende Biologi C, B og A:

I de faglige mål på alle tre niveauer står:

  • Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter…

Det bør præciseres at eksperimenter ikke er kvalitative eller kvantitative – de data der kommer fra eksperimenter kan være kvantitative og/eller kvalitative.

Derfor foreslås at sætningen ændres til:

  • Bearbejde kvalitative og kvantitative data fra eksperimenter…

Vedrørende Matematik B I studieretningen Biologi A/Kemi B:

Vi kan konstatere at chi-i-anden-testen er taget ud af matematiks læreplan og i stedet er erstattet af normalfordelingen. Vi er glade for at normalfordelingen er inddraget i matematik B, da den på mange måder er vigtig i biologi A, men vi kommer til at savne, at matematik ikke længere beskæftiger sig med anvendelsen af chi-i-anden-testen. Da vi kan forstå, at matematik betragter chi-i-anden-testen som en ’black box’, vil vi gerne foreslå, at der i vejledningen til læreplanen til matematik på B og A-niveau står en sætning i stil med: I studieretninger med Biologi A og Kemi B vil det være naturligt at inddrage anvendelsen af chi-i-anden-testen som en del af det supplerende stof.

Vedrørende Biologi C:

Det fremgår af kernestoffet for Biologi C, at man skal undervise i ’naturlig selektion’ under evolutionsbiologi. Læser man videre på læreplanerne for Biologi A-B skal man :

  • på B-niveau undervise i ’biologisk variation og naturlig selektion’
  • På A-niveau undervise i ’biologisk variation, naturlig selektion og artsdannelse’.

Fagligt kan man ikke undervise i naturlig selektion uden også at undervise i variation. Vi foreslår derfor at kernestoffet på biologi C under evolutionsbiologi ændres til ’fænotypisk variation og naturlig selektion’. Derved opnås en progression idet fænotypisk variation kun er en lille del af biologisk variation, som nævnes på B-niveau og A-niveau.

Konkret forslag:

  • På C-niveau undervise i ’fænotypisk variation og naturlig selektion’
  • på B-niveau undervise i ’biologisk variation og naturlig selektion’
  • På A-niveau undervise i ’biologisk variation, naturlig selektion og artsdannelse’.

Fordybelsestid er for nuværende ikke udmøntet til C-niveaufag.

Vi vil gerne ønske en lille del af fordybelsestiden fastlagt til netop de naturvidenskabelige fag på c-niveau – herunder biologi C. Vi mener, det vil være en svækkelse af det naturvidenskabelige område ikke længere på c-niveau at give eleverne mulighed for at arbejde helt så målrettet med det skriftlige i fagene. Da skriftligt arbejde samtidig indgår som et specifikt punkt i evalueringskravene i biologi c lærerplanerne og formidling af bl.a. data efter eksperimentelt arbejde er centrale i fagets formål, vil en mindre del af fordybelsestiden som f.eks. 10 timer centralt fordelt være ønskværdigt. Dette også for at sikre ensartethed i mellem forskellige skolers mængde af skriftligt naturvidenskabeligt arbejde, der i øvrigt inddrages til mundtlige eksamener i de naturvidenskabelige fag. Vi forudser, at det samlede timetal hvori der skriftligt arbejdes med naturvidenskaben vil falde betydeligt ellers.

 

Vedrørende HTX Biologi C-niveau under punkt 3.2

I alle de øvrige lærepaner står der under “3.2. arbejdsformer” (under “eksperimentelt arbejde”), at der kan indgå “andet empiribaseret arbejde”, som dog ikke indgår i de 20 %. Under den mundtlige prøve står der, at alle spørgsmål “inddrager eksperimentelt arbejde eller andet empiribaseret arbejde”. Det giver lidt flere muligheder, når man stiller spørgsmål.

I htx biologi C står der dog ikke “andet empiribaseret arbejde” de to steder, hvilket er problematisk.

Vedrørende HTX biologi C-niveau under 4.2 prøveformer

Under bilagsmaterialets inddragelse og indhold forslår vi at formuleringen, som er beskrevet under Biologi B-niveau overføres til C-niveau, da det er de samme arbejdsformer, der evalueres.

Nuværende formulering:

…” Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for faglig uddybning og perspektivering ved inddragelse af faglige metoder, kernestof og supplerende stof.”…

Omformuleres til:

…” Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for faglig uddybning og perspektivering ved inddragelse af undervisningens eksperimentelle arbejde, faglige metoder, kernestof og supplerende stof”…

Vedrørende HF-e Biologi C

Vi ser det problematisk, at Biologi C kernestof ikke er af samme omfang som på STX Biologi C. Der opstår nemlig en tydelig og urimelig forskel for elever, som vil løfte deres Biologi C taget på HF-e til biologi B efter STX læreplan. Elever med HF-e Biologi C står på grund af det minimerede kernestof set i forhold til STX biologi C, i en svære situation end elever fra STX for at kunne lykkedes med at løfte biologi C til biologi B.

  • Vi forslår derfor, at der anvendes samme kernestof på HF-e Biologi C som på STX Biologi C

Med venlig hilsen

Foreningen af Danske Biologer (FaDB)

[1] For at imødegå at eksamen ikke skal blive en ”forældreeksamen” vil FaDB fastholde at elev præsentationen nedsættes til 8-10 min. Resten af eksamenstiden skal foregå som en dialog mellem eleven og eksaminator og censor.

 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.